Orgány svazku a kontakty

Svazek obcí Cyklostezka Varhany byl založen v roce 2001 za účelem sdružení sil a prostředků při uskutečňování výstavby a provozování cyklostezky Varhany. Orgány svazku obcí jsou výbor svazku a revizní komise. O všech záležitostech svazku rozhoduje výbor. Výbor rozhoduje prostou většinou hlasů všech svých členů. Každý člen svazku jmenuje do výboru 1 člena. Osobou oprávněnou jednat a podepisovat za svazek je předseda, který je volen na funkční období jednoho roku. v době nepřítomnosti zastupuje předsedu místopředseda v plném rozsahu oprávnění předsedy. Pro rok 2017 byli jednotlivými členskými obcemi jmenováni tito zástupci:

Výbor svazku:
Předsedkyně svazku:              Mgr. Romana Žatecká (starostka města Česká Lípa)
Místopředseda svazku:           Zbyněk Jech (místostarosta města Kamenický Šenov)
                                             

Členové výboru:                   Marie Bernátová
                                            Bc. Marcela Novotná
                                              
                                            
                                                                                         
                    
Revizní komise:                      
                                              Ing. Radka Hrubá
                                              Soňa Kacafírková
                                              Eva Rachačová

Agendu svazku obcí zajišťuje:
manažer DSO:                         Miroslav Pröller
účetní svazku:                        Ing. Bc. Hana Boudová (firma ACONTIS s.r.o.)