V okolí najdete

Bazilika Všech Svatých - Česká Lípa

Kostel patřil řádu sv. Augustina, který do České Lípy přišel r.1624. Zakládající listina nese datum 12. března 1627. Iniciátorem založení kláštera byl osobní kaplan Albrechta z Valdštejna augustinián Paulus Konopeus. Současně se založením kláštera nechal Valdštejn zřídit latinskou školu, seminář a tiskárnu.Dokončení stavby kláštera se však Valdštejn nedočkal, protože byl 25. února 1634 v Chebu zavražděn. Dostavba kostela proběhla až za hraběte Viléma Kounice. Kostel Všech svatých byl vysvěcen až 1.listopadu 1707 provinciálem řádu P. Pelikánem.
Při požáru 12.5.1820 shořela značná část původně cibulovité věže kostela. V následujících letech již nedošlo k její dostavbě. Klášterní kostel byl 9. července 1927 povýšen na Baziliku minor - na papežský kostel, jak ukazuje znak papeže Pia XI. nad vchodem do Baziliky.

Popis

Kostel je orientován od severu k jihu. Je dlouhý 34.60m a široký v presbytáři 10m, v lodi 13.20m. Je vysoký 20m. Klenba je valená, dlažba z pískovce. Nad vchodem do Baziliky je uprostřed socha sv. Augustina, nalevo sv. Tomáše z Villanovy, napravo sv. Ambrože.

Hlavní oltář

Kombinace mramoru a dřeva. Hlavní obraz znázorňuje sv. Augustina ve slávě nebeské spolu s českými patrony. Nad ním je obraz Krista jako soudce při posledním soudu. Zcela nahoře drží andělé znak řádu augustiniánů. Po stranách hlavního obrazu jsou postavy řádových světců sv. Mikuláše Tolentinského a sv. Viléma.

Kazatelna

Kazatelnu nechal zbudovat prelát Heubner z Českého Krumlova. Je ozdobena sochami čtyř evangelistů a na stříšce sv. Augustinem, u jehož nohou drží andělé znak řádu.

Oltář u kazatelny - Panna Maria Potěšující

Obraz je od italského malíře Antonia Dardaniho z Bologne. Po stranách obrazu jsou sochy dvou řádových světic.

Oltář vpravo uprostřed - sv. Anna

Hlavní obraz znázorňuje tzv. velkou svatou rodinu s ústřední postavou sv. Anny. Obraz namaloval J.J.Heintsch a samotný oltář byl pořízen z milodarů věřících. Po stranách obrazu jsou dvě sochy světic a nad ním socha sv. Václava.

Oltář vpravo u vchodu - sv. Rita

Pořídil jej neznámý dobrodinec. Po bocích obrazu jsou sochy sv. Josefa a sv. Jana evangelisty. Nahoře nad obrazem socha Panny Marie - Neposkvrněného početí. Pod obrazem ve skleněné rakvi je socha ležící světice.

Oltář nalevo u vchodu - Panny Marie, Matky dobré rady

Postaven v letech 1717-1723. Při požáru 1787 shořel a byl nahrazen oltářem, který pochází ze zrušeného kostela P. Marie Na šancích v Praze. Na velkém obraze je sv. Mikuláš Tolentinský, dole obraz P. Marie, Matky dobré rady. Po stranách oltáře sochy dvou řádových světců.

Oltář vpravo uprostřed - sv. Jan Nepomucký

Byl postaven Tobiášem Opitzem, arcijáhnem a prelátem pražské kapituly. Autorem obrazu Ignác Raab. Po stranách oltáře jsou sochy sv. Vojtěcha sv. Prokopa. Oltář je překrásná řezbářská práce a je původní z doby před požárem.

Oltář vlevo vpředu - Snímání z kříže

Tento oltář dal pořídit hrabě Vilém Kounic.

Hrobka hrabat Kouniců a řádová hrobka

Před oltářem Snímání z kříže je hrobka rodu Kouniců. Ta byla při opravě r. 1914 otevřena a jsou v ní pochováni čtyři členové tohoto rodu. Před hlavním oltářem je hrobka členů řádu v letech 1704 až 1785 a jsou v ní též některé osoby, které se zasloužily o klášter. Rovněž tato hrobka byla otevřena v r. 1914.
V chrámové lodi jsou staré dřevěné lavice, z nichž přední dvě řady jsou umělecky vyřezávány a přečkaly též velké požáry. U vchodu po levé straně je vstup na kůr, kde jsou umístěny varhany, které postavil mistr Feller z Království u Šluknova. Křtitelnice pod kazatelnou pochází z doby 1. světové války.
Z přilehlých budov kláštera jsou nejpamátnější: Loreta z r. 1698 vystavěná Karlem Ferdinandem Valdštejnem podle vzoru Casa santa v Loretě. Stavitelův znak je nad vchodem do kaple. Stěny jsou vyzdobeny sedmi freskami ze života P. Marie od Antonia Dardaniho. Kolem Lorety jsou ambity s kaplí Svatých schodů z r. 1730. Na ambity na západní straně navazuje bývalá studentská osmiboká kaple Nejsvětější Trojice z r.1761. Oltářní obraz maloval Ignác Raab. Objekt ambitů s kaplemi patří k muzeu a není používán pro náboženské účely. Mimo areál ambitů na rohu Loretánské uličky je barokní socha sv. Jana Nepomuckého s Paladiem země české. V bývalé klášterní zahradě je lapidarium zachráněných barokních soch z Českolipska. Nalézá se zde též obelisk z r. 1756, který byl dříve umístěn Na Slovance v Železničářské ulici na památku nalezení uloupené monstrance z děkanského kostela sv. Petra a Pavla.